Personuppgiftspolicy

Personuppgiftsansvarig

Stora Kopparbergs Bergslags AB, 556012-9479, Falu Rödfärg, 791 80 Falun, 023 – 78 23 25, info@falurodfarg.com

Bakgrund

I enlighet med dataskyddsförordningen (Europaparlamentet och rådets förordning (EU) 2016/679) (”GDPR”) har du rätt att veta vilka personuppgifter om dig som vi behandlar. Denna bilaga till Falu Rödfärgs Allmänna Leverantörsbestämmelser innehåller information till dig om hur vi behandlar dina personuppgifter och samt dina rättigheter.

Falu Rödfärg hanterar personuppgifter för olika ändamål och förutsättningarna för respektive ändamål framgår i respektive stycke i personuppgiftspolicyn.

Insamling

De uppgifter du lämnar om dig själv i samband med insändande av bidrag till Rödfärgspriset kommer att behandlas av Falu Rödfärg för att kunna administrera tävlingen och i syfte att marknadsföra tävlingen i sociala medier, på rödfärgspriset.se samt i eventuellt redaktionellt utrymme kopplat till tävlingen.

I samband med publicering av vinnare av tävlingen kommer personuppgifter som namn och ort publiceras på Internet.  Observera att för tävlingsdeltagare under 18 år krävs vårdnadshavares samtycke till personuppgifts-behandling. Genom att godkänna dessa Allmänna Tävlingsvillkor samtycker du till personuppgiftsbehandling enligt ovan.

Extern part

Falu Rödfärg kan komma att lämna dina personuppgifter vidare till extern part för fullgörande av våra åtaganden mot dig. Falu Rödfärg är dock alltjämt personuppgiftsansvarig och förbinder sig att tillse att den externa parten behandlar personuppgifterna säkert och i enlighet med gällande lagstiftning.

Rättigheter

Du har rätt att få veta vilka dina personuppgifter som Falu Rödfärg behandlar. Du har även rätt att rätta felaktiga uppgifter samt rätt att få dina uppgifter raderade och bli bortglömd i våra system. Du har även rätt få behandlingen av dina personuppgifter begränsad, vilket dock kan medföra svårigheter för Falu Rödfärg att fullgöra sina åtaganden.

Du har även rätt på begäran få ut de personuppgifter om dig som Falu Rödfärg hanterar i syfte att överföra dem till annan part, så kallad dataportabilitet. Kontakta Falu Rödfärg om du vill utöva dina rättigheter. Kontaktuppgifter finner du här.

Klagomål

Om du har klagomål på vår hantering av personuppgifter har du rätt att vända dig till den statliga tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Personuppgifter för avtalsförhandling och uppfyllande av avtalsförpliktelse

Syfte

Falu Rödfärgs syfte med att behandla personuppgifter är att kunna kommunicera i samband med förhandlingar eller ingående av avtal om köp av våra produkter eller för fullgöra våra åtaganden, exempelvis genom leverans och/eller beställning av våra produkter.

Typ av uppgifter

Falu Rödfärg inhämtar och behandlar personuppgifter i form av namn, titel, telefonnummer, e-postadress och adress till företag samt adress för leverans.

Rättslig grund

Falu Rödfärgs rättsliga grund för behandling av personuppgifter som framgår ovan under rubriken ”Typ av uppgifter” är att behandlingen är nödvändig för att fullgöra det avtal där ni och/eller ert företag eller arbetsgivare är part, eller för att vidta åtgärder på begäran innan ett sådant avtal ingås.

Tid

Falu Rödfärg sparar dina personuppgifter för i den mån det är nödvändigt för att fullgöra våra avtalsförpliktelser eller till dess våra avtalsförhandlingar har avslutats. Om inte annat särskilt överenskommit sparar vi personuppgifterna i upp till 12 månader efter avslutad avtalsrelation eller avslutad förhandling.

Behandling av personuppgifter för Information och nyheter

Syfte

Falu Rödfärgs behandlar personuppgifter i syfte att lämna information om våra produkter genom våra nyhetsbrev och reklamutskick.

Typ av uppgifter

Falu Rödfärg samlar in och behandlar personuppgifter i form av namn och e-postadress för våra utskick.

Rättslig grund

Falu Rödfärg behandlar dina personuppgifter i form av e-postadress med stöd av intresseavvägning enligt GDPR artikel 6 f.

Tid

Falu Rödfärg sparar dina personuppgifter under den tid som är nödvändig för att nå ut med våra utskick och maximalt 12 månader därefter. Du kan när som helst begära att vi avslutar våra utskick samt få dina uppgifter raderade.