2010

Kvarteret Länsrådet

  • Arkitekt:Stefan Sjöberg
  • Arkitektkontor:Kjellander + Sjöberg
  • Byggherre:Einar Mattsson AB
  • Ort:Länsrådsvägen 2-28, Enskede
  • Byggår:2008
  • Färg/kulör:Svart NCS S8502-Y
  • Foto:Åke E:son Lindman, Adam Mörk
  • Arkitektens kommentar:

Arkitektens kommentarer

Kvarteret Länsrådet Upprinnelsen till projektet var en inventering och analys av utvecklingsmöjligheter i stadsdelarna Enskede och Skarpnäck, där man från Stockholm Stad och Stockholmsbyggmästarna ville utreda kompletterande bostadsbebyggelse. Tre kontor ombads att utveckla strategier för tre delområden. Kjellander och Sjöberg vann uppdraget att rita kv Länsrådet samt angränsande kv Sparsamheten längs Gamla Tyresövägen. Projektet handlar för oss om att upprätta ett förhållningssätt till landskapet Skogskyrkogården och till bebyggelsestrukturen, kvarteret Pungpinans egnahemsområde i Enskede.Båda dessa angränsande strukturer innehåller en tät arkitektonisk, rumslig och social organisation som är omedelbar och påtaglig. Platsen vetter mot Skogskyrkogårdens östra entré. Gravkvarterens vegetation med höga stammar och fri sikt i marknivå fortsätter över Gamla Tyresövägen. I bakkant sluts landskapsrummet av markanta berghällar.

Byggnaden är en sammanhängande distinkt volym som ramar in en allmänning, en aktiv plats för boendesamfälligheten som respekterar behovet av gemenskap och integritet, skyddad från trafikbuller. Projektet strävar efter att individualisera och skapa en indelning för det privata inom helheten. Förgårdsmark mot gatan avdelas med förråd, vertikalt uppstickande takkupor från övre planets allrum som bryter takfoten. Uteplatser som öppnar sig inåt gården. Sett från Skogskyrkogårdens öppna större landskapsrum är skalan nedtonat monumental, tydlig. Samtidigt bäddas den rundade formen in bland träden och tillåts aldrig att bli påträngande (något som byggnadsantikvarien uppskattade…). Dämpad färgsättning i svart träpanel och alltmer matta zinktak förstärker detta ytterligare. Landskapsgestaltningen med natursten, täckbark, grus, tall, björk, ormbunke, mm arbetar vidare med platsens egenart. De 14 husen är på 118 kvm med 4 ROK. Kilformen ger rumslig artikulation och planmässiga fördelar. I entréplanet kopplar det genomgående rummet samman gård- och gatusida. Indelningen i zoner finns, men flyter mellan ett öppet expanderande kök med matrum mot gatan och ett vardagsrum fokuserat mot gården. På övre planet har kvalitéer med ljust allrum och bad, rundgång och klädkammare prioriterats. Husen är uppförda i prefabricerade träelement med träpanel och takbeklädnad monterad på plats, fönster och dörrar av massivt trä. Stefan Sjöberg Ola Kjellander